Tarievenlijst voor oefentherapie Mensendieck wanneer je niet aanvullend verzekerd bent:

Individuele behandeling in de praktijk   € 32,00
Individuele behandeling aan huis   € 43,00
Screening   € 13,00
Intake en onderzoek en screening  

€ 45,00

 

Betalingsvoorwaarden

Praktijk voor oefentherapie Mensendieck
en Persoonlijke Groei


Op de betaling van facturen voor behandelingen gegeven door een oefentherapeut Mensendieck of haar/zijn waarnemer zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 1. De patiënt/cliënt is betaling van het factuurbedrag verschuldigd voor iedere behandeling oefentherapie Mensendieck.
 2. Wanneer de patiënt/cliënt niet verschijnt op de afgesproken tijd of afzegt minder dan 24 uur voor de afgesproken tijd, heeft de oefentherapeut Mensendieck het recht het wettelijk vastgesteld verzuimtarief in rekening te brengen.
  Het verzuimtarief bedraagt 75% van het behandeltarief. Dit bedrag dient door de patiënt/cliënt zelf betaald te worden. De verzekering vergoedt dit niet. Afzegging van een behandelingsafspraak op maandag dient de vrijdag daaraan voorafgaand, uiterlijk om 17.00 uur, te zijn geschied.
 3. Betaling dient binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden aan de oefentherapeut Mensendieck bij wie de patiënt/cliënt onder behandeling is/was, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 4. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de patiënt/cliënt van rechtswege in verzuim. Met ingang van de dag waarop de voor betaling gestelde termijn zal zijn verstreken is de patiënt/cliënt de wettelijke rente over het openstaande bedrag verschuldigd tot de datum van algehele voldoening. De oefentherapeut Mensendieck is eveneens gerechtigd extra administratiekosten in rekening te brengen, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, een en ander onverminderd de verdere rechten welke de oefentherapeut Mensendieck heeft.
 5. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke en/of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van de patiënt/cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag.
 6. Indien de patiënt of cliënt aangaande het gedeclareerde bedrag bezwaren maakt, moet de patiënt of cliënt dit uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de rekening doen, zulks door een gemotiveerde schriftelijke kennisgeving aan de declarant, bij gebreke waarvan de declaratie als tussenpartijen vaststaand en juist wordt aangemerkt. Het aantekenen van bezwaar verlengt de onder punt 5 genoemde termijn niet.
 7. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen wordt, zijn terzake van de juistheid van hetgeen de patiënt en/of de cliënt aan de oefentherapeut Mensendieck verschuldigd is, de administratieve gegevens van de oefentherapie Mensendieck van beslissende aard.
 8. Op alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen patiënt/cliënt en oefentherapeut Mensendieck, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing en zij worden beslecht door de competente rechter.

Als oefentherapeut ga ik zorgvuldig met uw gegevens om. Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Voor uitgebreide informatie zie het PDF-bestand

Het Netwerk Chronische Pijn is een landelijk netwerk van oefentherapeuten Cesar|Mensendieck. Zij hebben zich gespecialiseerd in het behandelen van mensen met chronische pijn.
Alle aangesloten oefentherapeuten werken volgens een behandelwijze die is opgesteld volgens de laatste inzichten in evidence based practice en patiënt-gestuurde zorg. Hierdoor kunt u rekenen op een zorg die voor u op maat gesneden is en die zich richt op het werken naar een betere kwaliteit van leven en bewegen. Tijdens de behandeling wordt gebruik gemaakt van de principes van mindfulness. Het Netwerk Chronische Pijn werkt samen met verwijzers zoals revalidatieartsen, reumatologen, revalidatiecentra en pijnpoli’s.

De behandeling gaat als volgt: gestart wordt met het in kaart brengen van de oorzaken van uw pijn, uw ervaring van de pijnklachten en hoe u hiermee omgaat. Samen met uw therapeut stelt u vervolgens haalbare doelen op. Uitgangspunt hierbij is dat u weer grip op uw klachten krijgt en uw kwaliteit van leven verbetert.
Tijdens de behandeling is uw oefentherapeut als het ware uw coach. Samen met de oefentherapeut gaat u met uw eigen doelen aan de slag. Deze doelen richten zich op het verbeteren van die vaardigheden die voor u belangrijk zijn. Voor de één betekent dit ‘normaal leven en werken’ en voor de ander ‘beter omgaan met spanningen’.

www.facebook.com/NetwerkChronischePijn

De Schroth therapie is vrij nieuw in Nederland en is een 3 dimensionale behandelmethode (in 3 vlakken; in de zijwaartse, voor/achterwaartse richting en in een draairichting ) voor kinderen en volwasssenen met een scoliose of kyfose.
Een scoliose is een zijdelingse verkromming van de wervelkolom waardoor 1 of meerdere bochten ontstaan en er bovendien een draaiing van de wervelkolom om zijn as plaats vindt. Deze draaiing veroorzaakt op borsthoogte aan 1 zijde een bolling, gibbus genoemd. Een kyfose is een verkromming op borsthoogte, de "ronde rug".
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat deze behandeling goede resultaten geeft bij zowel kyfose als scoliose.
De 3D Schroth therapie heeft zijn oorsprong in Duitsland en is ontwikkeld door Katharina Schroth, die zelf een scoliose had.


Het doel van de behandeling
is:

 • correctie van de wervelkolom en daarmee houdingsverbetering toegepast in het dagelijks leven
 • verminderen van en tegen gaan van verergering van de scoliose
 • verminderen van pijn
 • operatie of het dragen van een brace proberen te voorkomen

Er wordt actief geoefend, gericht op het dagelijks leven waarbij de ademhaling in de oefeningen wordt benadrukt. Zeker bij kinderen in de groei is het belangrijk om tijdig te starten met de behandeling omdat, wannneer de groeispurt begint, de scoliose in korte tijd kan toenemen. Als u afwijkingen ziet aan de rug van uw kind, neem dan tijdig contact op met uw huisarts of oefentherapeut.

De praktijk voor oefentherapie Mensendieck en persoonlijke groei is sinds 14-10-2015 een officieel erkend Schroth Best Practice Center. Nadere informatie vindt u op www.schrothbestpractice.com.