Pauline van Gassel
Welkom
Nieuws
Mensendieck
Wie ben ik
Contact
Openingstijden
bolletje

OEFENTHERAPIE MENSENDIECK

Als oefentherapeut Mensendieck ben ik een erkend paramedicus en specialist op het gebied van houding en beweging. Ik zie je niet alleen als iemand met een lichamelijke klacht maar als mens in zijn geheel met zijn emoties, psychische problemen, zijn sociale omstandigheden en zijn verleden. Of je nu een kind of een bejaarde bent met een slechte houding, of problemen hebt met bewegen. Of je nu pijn in je rug of nek hebt, een chronische ziekte of aandoening - zoals MS - hebt of zwanger bent.
Als je persoonlijke coach werk ik samen met jou aan de verbetering van je houding en beweging. Het behandelplan wordt op jou afgestemd. Je wordt individueel begeleid en er wordt d.m.v. een oefenprogramma gestreefd naar vermindering van de klachten en het voorkomen van nieuwe klachten. Je leert bewegen met een juiste belasting van gewrichten en spieren en ontdekt zo een optimale manier van bewegen.
Oefentherapie wordt ook toegepast ter voorkoming van klachten die voorkomen bij mensen die bijvoorbeeld hun lichaam zwaar moeten belasten tijdens hun werk, of bij scholieren met een slechte zithouding. De effectiviteit van oefentherapie is wetenschappelijk aangetoond.

Zie ook: www.vvocm.nl en de Algemene folder oefentherapie Mensendieck


Behandelindicaties

Voor de behandeling van de volgende klachten kun je in mijn praktijk terecht:

Voor nadere informatie klik op de volgende folders en flyers:


Werkwijze

Bij het eerste bezoek aan mijn praktijk neem ik een anamnese en onderzoek af om zo het ontstaan en verloop van je klachten in kaart te brengen. Daarna volgt een lichamelijk onderzoek waarbij gekeken wordt naar de klacht en de beperkingen die je ondervindt.
Indien noodzakelijk kan, op verwijzing van de arts, de behandeling ook aan huis plaats vinden.
In overleg wordt een behandelplan opgesteld waarbij rekening wordt gehouden met je dagelijkse activiteiten. Je wordt gestimuleerd om zelf na te denken over oplossingen, zodat je veranderingen in houding en beweging gemakkelijker eigen maakt.
Met het oefenprogramma en de adviezen die je mee krijgt, ga je thuis aan de slag. Bij ieder volgend consult word er geëvalueerd en wordt het programma waar nodig bijgesteld. Aan het einde van de behandeling volgt een rapportage die naar je huisarts/verwijzend arts wordt gestuurd.

Je bent bij mij welkom met en zonder verwijzing. Als je zonder verwijzing komt, volgt er eerst een screening. Deze screening moet aan het licht brengen of je met je klacht/hulpvraag bij de oefentherapeut inderdaad aan het juiste adres bent. Wanneer je klacht/hulpvraag niet geïndiceerd is voor oefentherapie, zal ik je adviseren alsnog naar de huisarts te gaan. Voorwaarden zijn er niet aan verbonden, dus het maakt in principe niet uit wat de zorgvraag is of wat de klachten zijn. Als je aanvullend verzekerd bent, wordt de screening standaard vergoed. 


Vergoedingen en tarieven 2017

Als oefentherapeut heb ik een contract met alle zorgverzekeraars en wordt je behandeling ook als zodanig vergoed. Klik hier voor de vergoedingenlijst van alle zorgverzekeraars.

De behandeling van kinderen tot 18 jaar vindt plaats vanuit de basisverzekering.


Chronische aandoening

Wanneer je een chronische aandoening hebt en deze voorkomt op de chronische lijst van Borst, worden de eerste 20 behandelingen vergoed uit de aanvullende verzekering. Vanaf de 21e behandeling wordt deze vanuit de basisverzekering vergoed.

Tarievenlijst

Tarievenlijst voor oefentherapie Mensendieck wanneer je niet aanvullend verzekerd bent:

Individuele behandeling in de praktijk   € 32,00
Individuele behandeling aan huis   € 43,00
Screening   € 13,00
Intake en onderzoek en screening  

€ 45,00

 


Betalingsvoorwaarden
Praktijk voor oefentherapie Mensendieck en Persoonlijke Groei

Op de betaling van facturen voor behandelingen gegeven door een oefentherapeut Mensendieck of haar/zijn waarnemer zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

  1. De patiënt/cliënt is betaling van het factuurbedrag verschuldigd voor iedere behandeling oefentherapie Mensendieck.
  2. Wanneer de patiënt/cliënt niet verschijnt op de afgesproken tijd of afzegt minder dan 24 uur voor de afgesproken tijd, heeft de oefentherapeut Mensendieck het recht het wettelijk vastgesteld verzuimtarief in rekening te brengen.
    Het verzuimtarief bedraagt 75% van het behandeltarief. Dit bedrag dient door de patiënt/cliënt zelf betaald te worden. De verzekering vergoedt dit niet. Afzegging van een behandelingsafspraak op maandag dient de vrijdag daaraan voorafgaand, uiterlijk om 17.00 uur, te zijn geschied.
  3. Betaling dient binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden aan de oefentherapeut Mensendieck bij wie de patiënt/cliënt onder behandeling is/was, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
  4. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de patiënt/cliënt van rechtswege in verzuim. Met ingang van de dag waarop de voor betaling gestelde termijn zal zijn verstreken is de patiënt/cliënt de wettelijke rente over het openstaande bedrag verschuldigd tot de datum van algehele voldoening. De oefentherapeut Mensendieck is eveneens gerechtigd extra administratiekosten in rekening te brengen, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, een en ander onverminderd de verdere rechten welke de oefentherapeut Mensendieck heeft.
  5. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke en/of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van de patiënt/cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag.
  6. Indien de patiënt of cliënt aangaande het gedeclareerde bedrag bezwaren maakt, moet de patiënt of cliënt dit uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de rekening doen, zulks door een gemotiveerde schriftelijke kennisgeving aan de declarant, bij gebreke waarvan de declaratie als tussenpartijen vaststaand en juist wordt aangemerkt. Het aantekenen van bezwaar verlengt de onder punt 5 genoemde termijn niet.
  7. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen wordt, zijn terzake van de juistheid van hetgeen de patiënt en/of de cliënt aan de oefentherapeut Mensendieck verschuldigd is, de administratieve gegevens van de oefentherapie Mensendieck van beslissende aard.
  8. Op alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen patiënt/cliënt en oefentherapeut Mensendieck, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing en zij worden beslecht door de competente rechter.

Privacyreglement

Als oefentherapeut ga ik zorgvuldig met uw gegevens om. Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Voor uitgebreide informatie zie het PDF-bestand


Landelijk Netwerk Chronische Pijn

Het Netwerk Chronische Pijn is een landelijk netwerk van oefentherapeuten Cesar|Mensendieck. Zij hebben zich gespecialiseerd in het behandelen van mensen met chronische pijn.
Alle aangesloten oefentherapeuten werken volgens een behandelwijze die is opgesteld volgens de laatste inzichten in evidence based practice en patiënt-gestuurde zorg. Hierdoor kunt u rekenen op een zorg die voor u op maat gesneden is en die zich richt op het werken naar een betere kwaliteit van leven en bewegen. Tijdens de behandeling wordt gebruik gemaakt van de principes van mindfulness. Het Netwerk Chronische Pijn werkt samen met verwijzers zoals revalidatieartsen, reumatologen, revalidatiecentra en pijnpoli’s.

De behandeling gaat als volgt: gestart wordt met het in kaart brengen van de oorzaken van uw pijn, uw ervaring van de pijnklachten en hoe u hiermee omgaat. Samen met uw therapeut stelt u vervolgens haalbare doelen op. Uitgangspunt hierbij is dat u weer grip op uw klachten krijgt en uw kwaliteit van leven verbetert.
Tijdens de behandeling is uw oefentherapeut als het ware uw coach. Samen met de oefentherapeut gaat u met uw eigen doelen aan de slag. Deze doelen richten zich op het verbeteren van die vaardigheden die voor u belangrijk zijn. Voor de één betekent dit ‘normaal leven en werken’ en voor de ander ‘beter omgaan met spanningen’.

www.facebook.com/NetwerkChronischePijn


Schroth 3D therapie

schroth best practiceDe Schroth therapie is vrij nieuw in Nederland en is een 3 dimensionale behandelmethode (in 3 vlakken; in de zijwaartse, voor/achterwaartse richting en in een draairichting ) voor kinderen en volwasssenen met een scoliose of kyfose.
Een scoliose is een zijdelingse verkromming van de wervelkolom waardoor 1 of meerdere bochten ontstaan en er bovendien een draaiing van de wervelkolom om zijn as plaats vindt. Deze draaiing veroorzaakt op borsthoogte aan 1 zijde een bolling, gibbus genoemd. Een kyfose is een verkromming op borsthoogte, de "ronde rug".
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat deze behandeling goede resultaten geeft bij zowel kyfose als scoliose.
De 3D Schroth therapie heeft zijn oorsprong in Duitsland en is ontwikkeld door Katharina Schroth, die zelf een scoliose had.


Schroth Het doel van de behandeling
is:

Er wordt actief geoefend, gericht op het dagelijks leven waarbij de ademhaling in de oefeningen wordt benadrukt. Zeker bij kinderen in de groei is het belangrijk om tijdig te starten met de behandeling omdat, wannneer de groeispurt begint, de scoliose in korte tijd kan toenemen. Als u afwijkingen ziet aan de rug van uw kind, neem dan tijdig contact op met uw huisarts of oefentherapeut.
 
De praktijk voor oefentherapie Mensendieck en persoonlijke groei is sinds 14-10-2015 een officieel erkend Schroth Best Practice Center. Nadere informatie vindt u op www. schrothbestpractice.com

 


Medical Kinetics


Medical Kineticsgroep in actie!   

De Medical Kineticsopleiding is voor afgestudeerde oefentherapeuten toegankelijk. Medical Kinetics is een kwalitatief hoogstaand oefenprogramma dat geschikt is voor mensen met problemen aan het bewegingsapparaat en voor spanningsgerelateerde klachten. Het programma bevat allerlei mogelijkheden om de training voor iedereen zo effectief mogelijk te maken. Medical Kinetics integreert de nieuwste inzichten op het gebied van gezond bewegen.
Veel problemen met het bewegingsapparaat hebben tot gevolg dat patiënten helemaal niet meer bewegen; sporten en fitnessen zijn meestal ondoenlijk en vaak overbelastend. Medical Kinetics is dan een goed alternatief.
Medical Kinetics werkt zowel curatief als preventief. Als therapeut gebruik ik Medical Kinetics zowel individueel als in groepsverband. Om gezond en fit te blijven is het belangrijk dat je:

Medical Kinetics in groepsverband: duur 1 uur.
Aanmelding voor een proefles is mogelijk. Gebruik hiervoor het contactformulier.

 Voor meer informatie zie www.medicalkinetics.nl


Kwaliteit

Het is belangrijk om kwalitatief goed werk te leveren en een plek waar je je mening kunt geven als cliënt over mijn behandeling is de website www.zorgkaartnederland.nl

Als oefentherapeut ben ik aangesloten bij de